keyboard_arrow_right Dodaj Ofertę
keyboard_arrow_right Zaloguj się
keyboard_arrow_right Zarejestruj się
keyboard_arrow_right Strona główna
keyboard_arrow_right Przemysł
keyboard_arrow_right Szukaj
keyboard_arrow_right Sprzedać

Warunki Usługi

Warunki świadczenia usług
Niniejsza strona internetowa stanowi dokument prawny, który służy jako nasze Warunki Świadczenia Usług i reguluje warunki prawne naszej strony internetowej, http://www.Sales-machinery.com, subdomeny oraz wszelkich powiązanych aplikacji internetowych i mobilnych (zwanych łącznie "Stroną internetową"), będących własnością i obsługiwanych przez S- Machinery Ltd. ("S- Machinery").
 
Terminy pisane wielką literą, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie określone w poniższej sekcji Definicje. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług, wraz z naszą Polityką Prywatności, każdą mobilną umową licencyjną i innymi wskazówkami zamieszczonymi na naszej Stronie Internetowej, łącznie "Warunki Prawne", stanowią całą i jedyną umowę pomiędzy użytkownikiem a S- Machinery Ltd, i zastępują wszystkie inne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do naszej Strony Internetowej i przedmiotu w niej zawartego. Możemy zmienić nasze Warunki Prawne w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia. Najnowsze kopie naszych Warunków prawnych zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi Warunkami prawnymi przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach prawnych Użytkownik wyraża zgodę na ich wprowadzenie. Dlatego ważne jest, aby okresowo przeglądać nasze Warunki prawne, aby upewnić się, że nadal je akceptują.
Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania witryny, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z tej witryny ani uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych.
Ostatnia aktualizacja naszych Warunków Użytkowania została opublikowana 26 czerwca 2019 roku.
 
Definicje .
Terminy "my", "my" lub "nasz" odnoszą się do S- Machinery Ltd, właściciela strony internetowej.
Odwiedzający" to ktoś, kto tylko przegląda naszą stronę internetową, ale nie zarejestrował się jako jej członek.
Członek" to osoba, która zarejestrowała się u nas, aby korzystać z naszych usług.
Nasza "Usługa" reprezentuje zbiorową funkcjonalność i funkcje oferowane za pośrednictwem naszej strony internetowej dla naszych członków.
Użytkownik" to zbiorowy identyfikator, który odnosi się albo do Gościa lub Członka.
Wszystkie teksty, informacje, grafiki, audio, wideo i dane oferowane za pośrednictwem naszej strony internetowej są wspólnie nazywane naszą "Zawartością".
 
 
Licencja na użytkowanie
Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej S- Machinery Ltd wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego wglądu. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na mocy tej licencji nie można:
modyfikować lub kopiować materiałów;
używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej S- Machinery Ltd;
usuwania z materiałów wszelkich zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
przenieść materiały na inną osobę lub "mirrory" materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez S- Machinery Ltd w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Państwa posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej.
 
Ograniczone zastosowania
Umieszczanie produktów oferowanych w Serwisie może być wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z prawem przez Użytkowników Serwisu. Nie można kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu dołączenia znaku firmowego, logo, obrazu chronionego prawem autorskim lub większości zastrzeżonych szczegółów (składających się z obrazów, tekstu, układu strony lub typu) S- Machinery Ltd bez wyraźnej, złożonej zgody. Nie wolno używać żadnych meta-tagów ani innego "niewidzialnego tekstu" wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe S- Machinery Ltd. bez wyraźnej pisemnej zgody S- Machinery Ltd. Zgadzasz się nie oferować i nie modyfikować żadnych treści znalezionych na stronie internetowej, składających się, ale nie ograniczonych do nazw użytkowników i treści, ani nie odtwarzać, wyświetlać, otwarcie wykonywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Materiał, w jakikolwiek sposób do jakichkolwiek funkcji publicznych, w związku z usługami lub produktami, które nie są usługami lub produktami S- Machinery Ltd. Zgadzasz się nie używać żadnych meta tagów lub innych "niewidzialnych tekstów" wykorzystujących nazwę lub znaki towarowe S- Machinery Ltd. bez wyraźnej pisemnej zgody S- Machinery Ltd, w inny sposób, który może powodować dezorientację wśród konsumentów, dyskredytuje lub kwestionuje S- Machinery Ltd lub jej licencjodawców, osłabia siłę własności mieszkalnej S- Machinery Ltd lub jej licencjodawcy, lub w inny sposób narusza prawa autorskie S- Machinery Ltd lub jej licencjodawcy. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od nadużywania wszelkich materiałów, które pojawiają się na Stronie. Korzystanie z Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w środowisku sieciowego systemu komputerowego w jakimkolwiek celu jest zabronione. Każdy kod opracowany przez S- Machinery Ltd w celu wygenerowania lub pokazania Materiału ze stron składających się na Stronę jest również chroniony przez prawa autorskie S- Machinery Ltd, a Ty nie możesz kopiować lub zmieniać takiego kodu.
S- Machinery Ltd nie ma obowiązku śledzenia jakichkolwiek produktów publikowanych, przesyłanych lub powiązanych ze stroną lub z nią. Jeśli uważasz, że coś na Stronie narusza niniejsze Warunki, skontaktuj się z nami.
Jeśli Użytkownik zostanie powiadomiony o jakichkolwiek produktach, które rzekomo nie są zgodne z niniejszymi Warunkami, S- Machinery Ltd może w swoim rozeznaniu zbadać ten zarzut i dowiedzieć się czy podjąć inne działania lub poprosić o usunięcie lub pozbycie się treści. S- Machinery Ltd nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma obowiązku wobec osób fizycznych za skuteczność lub niewykonanie takich działań.
 
Komunikacja elektroniczna
Łączysz się z nami elektronicznie, gdy wchodzisz na stronę internetową lub wysyłasz do nas e-maile. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas interakcji online. Połączymy się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub wysyłając powiadomienia na Stronę. Zgadzasz się, że wszystkie powiadomienia o umowach, ujawnienia i różne inne komunikaty, które dostarczamy w formie cyfrowej. Należy pamiętać o wszelkich wymogach prawnych, że takie komunikaty są w formie pisemnej.
Twoje konto
Jeśli korzystasz z Serwisu, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach swojego konta i hasła. Użytkownik zobowiązuje się również do nieujawniania na Stronie żadnych danych osobowych, na które składają się między innymi imiona i nazwiska, dane uwierzytelniające lub różne inne dane o charakterze osobistym ("Dane osobowe"). Ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej może spowodować natychmiastowe zamknięcie konta. S- Machinery Ltd dodatkowo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, zamknięcia konta i usunięcia lub edycji Treści w swoim wyłącznym rozeznaniu.
S- Machinery Ltd nie gwarantuje prawdziwości, precyzji i wiarygodności Treści na stronie internetowej, składającej się z Danych Osobowych. Każda osoba jest odpowiedzialna za aktualizację i zmianę wszelkich istotnych informacji o koncie, gdy jest to niezbędne do zachowania prawdziwości, precyzji lub wiarygodności danych.
 
Recenzje, komentarze i inne materiały
Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mogą zamieszczać oceny i uwagi dotyczące produktu i usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu, o ile Materiał nie jest niezgodny z prawem, bluźnierczy, grożący, zniesławiający, naruszający prywatność, naruszający prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwy dla osób trzecich lub nie budzący zastrzeżeń i nie obejmuje nagabywania przemysłowego, masowych wysyłek lub wszelkiego rodzaju "spamu". Użytkownik nie może wykorzystywać konta innego Użytkownika do podszywania się pod Użytkownika lub podmiot, ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia opinii. S- Machinery Ltd zastrzega sobie prawo (jednak nie jest zobowiązana) do eliminowania lub modyfikowania takich Materiałów, ale nie bada regularnie zamieszczanych Materiałów.

Jeśli opublikujesz ocenę lub wyślesz komentarze i jeśli S- Machinery Ltd nie zaproponuje inaczej, udzielasz S- Machinery Ltd niewyłącznego, nieodpłatnego, stałego, nieodwołalnego i całkowicie podlegającego sublicencjonowaniu prawa do wykorzystywania, odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, uwalniania, utożsamiania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie, w dowolnych mediach. Przyznajesz S- Machinery Ltd i udzielasz sublicencji na prawo do wykorzystania Twojego imienia i nazwiska w związku z takim materiałem, jeśli tak postanowią. Oświadczasz i wymagasz, abyś posiadał lub w inny sposób kontrolował wszystkie prawa do publikowanych przez siebie treści; aby treści te były dokładne; aby korzystanie z dostarczanych przez Ciebie treści nie naruszało tej polityki i nie powodowało szkód dla nikogo lub podmiotu; abyś zwolnił S- Machinery Ltd z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczanych przez Ciebie treści. S- Machinery Ltd ma prawo, ale nie jest zobowiązana do edycji i śledzenia lub eliminowania wszelkich zadań lub materiałów. S- Machinery Ltd nie bierze na siebie żadnych obowiązków i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę trzecią.

 

Zgodność z prawem
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, statutów, rozporządzeń i regulacji dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. S- Machinery Ltd zastrzega sobie prawo do badania skarg lub zgłoszonych naruszeń naszych Warunków Prawnych i do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym, ale nie wyłącznie, do anulowania konta Członka, zgłaszania wszelkich podejrzanych działań niezgodnych z prawem funkcjonariuszom organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych osób trzecich i ujawniania wszelkich informacji niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów związanych z Twoim profilem, adresami e-mail, historią użytkowania, zamieszczanymi materiałami, adresami IP i informacjami o ruchu, zgodnie z naszą polityką prywatności.
 
Własność intelektualna
Nasza strona internetowa może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki towarowe, jak również znaki naszych oddziałów lub innych firm, w formie słów, grafik i logo. Korzystanie z naszej strony internetowej nie stanowi żadnego prawa ani licencji na korzystanie z takich znaków usługowych/znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku usługowego/znaku towarowego. Nasza strona internetowa jest również chroniona międzynarodowym prawem autorskim. Kopiowanie, redystrybucja, używanie lub publikowanie przez użytkownika jakiejkolwiek części naszej strony internetowej jest surowo zabronione. Korzystanie z naszej Strony Internetowej nie daje żadnych praw własności do naszej Strony Internetowej.
 
Poprawki i Errata
Materiały pojawiające się na stronie internetowej S- Machinery Ltd. mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. S- Machinery Ltd nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów zamieszczonych na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. S- Machinery Ltd może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. S- Machinery Ltd nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.
Zrzeczenie się
Materiały na stronie internetowej S- Machinery Ltd są dostarczane „tak jak są”. S- Machinery Ltd nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki zbywalności, przydatności do określonego cel lub nienaruszanie własności intelektualnej lub inne naruszenie praw. Ponadto S- Machinery Ltd nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną. Witryna służy jako miejsce dla osób fizycznych do zakupu różnych usług lub produktów. Ani S- Machinery Ltd, ani Witryna nie mają kontroli nad jakością ani przydatnością do określonej funkcji produktu. S- Machinery Ltd również nie ma kontroli nad dokładnością, niezawodnością, kompletnością ani aktualnością danych przesłanych przez Użytkownika i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek informacji w Witrynie.
the website and all details, content, materials, products (including software application) and services listed on or otherwise made available to you through this website are provided by s- machinery ltd on an "as is" and "as available" basis, unless otherwise specified in writing. s- machinery ltd makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the operation of this website or the info, materials, products (including software) or services listed on or otherwise made available to you through this site, unless otherwise pointed out in writing. you expressly agree that your use of this website is at your own risk.
Witryna i wszystkie szczegóły, treść, materiały, produkty (w tym aplikacja) oraz usługi wymienione lub udostępnione w inny sposób za pośrednictwem tej witryny są dostarczane przez S-Machinery Ltd na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, chyba że inaczej określone na piśmie. S- Machinery ltd nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania tej strony internetowej lub informacji, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) lub usług wymienionych na lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem tej witryny, chyba że inaczej wskazał na piśmie. wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z tej witryny na własne ryzyko.
w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, s-machinery Ltd zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i fizycznej do określonego celu. s- machinery Ltd nie gwarantuje, że ta strona internetowa; szczegóły, treść, materiały, produkty (w tym aplikacje) lub usługi składające się z lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem witryny; jego serwery; lub wiadomości e-mail wysyłane przez s- Machinery ltd nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów. s- Machinery ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub z jakichkolwiek szczegółów, treści, materiałów, produktów (w tym aplikacji) lub usług wymienionych na lub w inny sposób udostępnionych na tej stronie, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe szkody, chyba że zaznaczono inaczej na piśmie. w żadnym wypadku odpowiedzialność s- Machinery Ltd powstająca z lub w związku ze stroną internetową lub korzystaniem z niej, pomimo przyczyny działania (niezależnie od tego, czy jest to zgoda, czyn niedozwolony, naruszenie gwarancji serwisowej lub inne), nie przekroczy kwoty 100 USD.
 
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Łącząc się z tymi stronami internetowymi, nie tworzymy, nie jesteśmy powiązani ani nie sponsorujemy takich stron internetowych osób trzecich. Umieszczenie linków w naszej Witrynie nie stanowi poparcia, gwarancji, gwarancji ani rekomendacji takich stron internetowych osób trzecich. S- Machinery Ltd nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami prywatności stron internetowych osób trzecich; jako taki uzyskujesz dostęp do takich stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.
 
Warunki modyfikacji serwisu
S- Machinery Ltd może zmienić niniejsze Warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.
 
Prawo rządowe
Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej S- Machinery Ltd podlegają prawu UE bez względu na przepisy kolizyjne, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w takich sądach.
 
Odszkodowanie
Przyjmujesz do obrony, zabezpieczasz i zabezpieczasz S-Machinery Ltd, jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym między innymi przystępnymi kosztami prawnymi, rachunkowymi i innymi opłatami dostawcy , potwierdzające lub wynikające z (i) dowolnej zawartości większości materiałów, które oferujesz w Witrynie, (ii) korzystania z jakiejkolwiek Treści lub (iii) naruszenia przez Ciebie warunków niniejszych Warunków. S- Machinery Ltd niezwłocznie powiadomi Cię o każdym takim roszczeniu, dopasowaniu lub sprawie.
 
Ogólne warunki
Nasze Warunki prawne będą traktowane tak, jakby zostały wykonane i wykonane w UE oraz będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem UE bez względu na normy kolizyjne. Ponadto zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji i miejscu takich sądów. Każda przyczyna działania w odniesieniu do naszej Witryny musi zostać wszczęta w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny lub zostać na zawsze zrzeczona i przedawniona. Jeżeli jakakolwiek część naszych Warunków prawnych zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skutku. W zakresie, w jakim dowolna treść w naszej witrynie jest sprzeczna lub niezgodna z naszymi Warunkami prawnymi, pierwszeństwo mają nasze Warunki prawne. Nasz brak egzekwowania któregokolwiek postanowienia naszych Warunków prawnych nie będzie uważany za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Prawa S- Machinery Ltd wynikające z naszych Warunków prawnych pozostają w mocy po wygaśnięciu naszych Warunków prawnych.